مأموریت


رسالت، فلسفه وجودي و علت بقاء يك شركت بوده، ضمن آنكه مشروعيت آنهم است. براي پويا نگه داشتن يك شركت بايد همواره ميزان دستيابي و ماهيت اهداف بنيانگذاران شركت را بازنگري و تجديد نظر نمود و به عبارتي فلسفه وجودي آنرا حفظ كرد.(رسالت پاسخ به عبارت چه چيزي؟ چه كسي؟ كجا؟ چرا؟ و چگونه؟ است)

به عنوان یک نهاد تخصصی فعال در حوزه کارگزاری تلاش می کنیم تا نیازهای مشتریان در بازار داخلی و منطقه ای را در کمترین زمان ممکن و با کیفیتی متمایز فراهم نماییم. ماتنها به ارائه خدمات نمی پردازیم، بلکه نوید تجربه ای متمایز از ارائه خدمات را بر مشتریان خود می دهیم .

مابه گونه ای عمل می کنیم که در سایه پاسخگویی و مسئولیت پذیری، صداقت، امانت داری، توجه به نیاز فرد فرد مشتریان و پایبندی به ارائه خدمات وعده داده شده، اعتماد مشتریان را جلب نموده و خود را جزئی جدایی ناپذیر از کسب و کار آنها نماییم.

دارایی ما، نیروهای متخصص، سرمایه و شهرت ماست. ما به کارکنان خود افتخار می کنیم و باتکیه بر دانش و تجربه آنها دامنه فعالیت خود راتاآنجا می گسترانیم که بتوانیم از فرصت هابه شیوه ایی معقول استفاده کرده و بازده مالی مناسب و شایسته ای دست یابیم.

ما خود را همواره متعهد می دانیم تا با برقراری روابط بلند مدت با افراد،گروه ها، شرکتهای همکار و حتی رقبا از مزیت های ناشی از هم افزایی در جهت نوآوری بهره جوییم. بدین ترتیب است که می توانیم از عهده مسئولیت و تعهد خود برآییم. به عبارت دیگر در راه افزایش ثروت سهامدارن از هیچ کوششی فروگذار نمی کنیم .

می کوشیم تا محیطی انگیزه بخش برشرکت حاکم باشد، یعنی به گونه ای باشد که افراد تشویق شوند، به عملکردها ارج نهاده شوند، پاداش مناسبی به کارکنان داده شود و به همه افراد در تمام سطوح سازمان احترام و ارزش گذارده شود.