مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
یوسف پاشانژاد مدیر عامل
نیما ملائی عضو هیئت مدیره
عباسعلی قاسمی عضو هیئت مدیره