جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه آذر ماه 1397 1397/8/27 1397/8/21 1397/8/27
2 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان مزایده و مناقصه 1397/8/22 1397/8/10 1397/8/23
3 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه آبان ماه 1397 1397/7/28 1397/7/21 1397/7/28
4 موسسه باغات آستان قدس رضوی تجدید مزایده لوازم مازاد و ضایعاتی موسسه باغات 1397/7/25 1397/7/17 1397/7/27
5 شرکت کشت و صنعت اسفراین فروش وسائط نقلیه و تراکتور 1397/7/24 1397/7/9 1397/7/24
6 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده اقلام راکد 1397/7/24 1397/7/9 1397/7/24
7 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل 1397/7/24 1397/7/9 1397/7/24
8 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان مزایده و مناقصه 1397/7/22 1397/7/10 1397/7/23
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش ذرت علوفه ای 1397/7/11 1397/7/2 1397/7/11
10 موسسه باغات آستان قدس رضوی مزایده لوله جدار چاه مزرعه فاروج و ضایعات آهن باغ امام رضا (ع) 1397/7/10 1397/7/3 1397/7/12
123456789